Algemene Voorwaarden Drumbook Online
Artikel 1 : Definities

1.1 drumbookonline.nl gevestigd te Rotterdam KvK-nummer 24422613, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

1.2 De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

1.3 Partijen zijn verkoper en koper samen.

1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

1.5 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch betaalformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.6 Bij het sluiten van een overeenkomst met drumbookonline.nl of docent.drumbookonline.nl aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

1.7 Proefperiode drumbookonline.nl : de periode voorafgaande aan het afsluiten van een maand, halfjaarlijks of jaar abonnement.

1.8 Maand abonnement: een maandelijks opzegbaar abonnement welke een maand lang toegang tot de lessen van Drumbook Online verschaft en welke maandelijks geïncasseerd wordt. Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend verlengd tot de koper minimaal één maand van te voren het abonnement opzegt via de website.

1.9 Halfjaarlijks abonnement: een halfjaarlijks opzegbaar abonnement welke een halfjaar lang toegang tot de lessen van Drumbook Online verschaft en welke halfjaarlijks geïncasseerd wordt. Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend verlengd tot de koper minimaal één maand van te voren het abonnement opzegt via de website.

1.10 Jaar abonnement: een jaarlijks opzegbaar abonnement welke een jaar lang toegang tot de lessen van Drumbook Online verschaft en welke jaarlijks geïncasseerd wordt. Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend verlengd tot de koper minimaal één maand van te voren het abonnement opzegt via de website.

1.11 Jaar abonnement leerling met docenten korting: een jaarlijks opzegbaar abonnement welke een jaar lang toegang tot de lessen van Drumbook Online verschaft en dat wordt aangeboden door een docent werkzaam met Drumbook Online.

Het Jaar abonnement leerling met docenten korting wordt automatisch stilzwijgend verlengd tenzij :

-De fysieke drumlessen in het midden of tegen het einde van het lesseizoen worden beeindigd. De docent zal dit aan Drumbook Online doorgeven door de leerling uit zijn of haar dashboard te verwijderen. De leerling kan nog gebruik maken van Drumbook Online over de periode waar voor is betaald. Daarna zal door Drumbook Online voor een ander tarief een nieuw aanbod worden gedaan.

1.11 Gratis aanmelden docenten. Bij gratis aanmelding van een docent kunnen zij voor onbeperkte tijd gebruik maken van hun dashboard en leerlingen voor Drumbook Online uitnodigen. De daaruit volgende betaling van de leerlingen zal uitsluitend door Drumbook Online worden verzorgd voor het door Drumbook Online op dat moment bepaalde tarief. Zie ook voorwaarde Artikel 12.

1.12 De website: https://www.drumbookonline.nl & https://www.docent.drumbookonline.nl

1.13 De branche: e-learning

Artikel 2 : Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 : Betaling

3.1 Betaling van alle vormen van abonnementen zoals genoemd in artikel 1 gebeurt middels automatische incasso, waarbij de koper één periode vooruit betaalt.

3.2 Betaling van fysieke producten zoals merchandise, geleverd, of gedownload worden, geschiedt middels digitale betaling in de webshop.

3.3 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is Drumbook Online gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account stil te leggen.

3.4 Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. De incassokosten en administratiekosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

3.6 Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4 : Aanbiedingen, offertes en prijs

4.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

4.2 Levertijden in offertes (hieronder inbegrepen pagina’s op de website) zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

4.4 De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5 : Opzeggen overeenkomst

5.1 De koper kan te allen tijde de overeenkomst
opzeggen, na het opzeggen heeft de koper nog toegang tot wanneer er is betaald. Opzegging kan via de ‘cancel button’ in zijn of haar omgeving bij het menu “abonnement gegevens”. De koper kan na opzegging geen aanspraak maken op restitutie.

Artikel 6 : Herroepingsrecht

6.1 Voor het maand abonnement strekt de termijn het herroepingsrecht vanaf het moment dat de proefperiode start.

6.2 Voor het halfjaarlijks abonnement strekt de termijn van het herroepingsrecht vanaf het moment van incasseren. Inclusief proefperiode is de gehele termijn daarmee 28 dagen.

6.3 Voor het jaar abonnement strekt de termijn van het herroepingsrecht vanaf het moment van incasseren. Inclusief proefperiode is de gehele termijn daarmee 28 dagen.

6.4 Voor het leerling jaar abonnement met docenten korting strekt de termijn van het herroepingsrecht vanaf het moment van incasseren zonder proefperiode in het totaal 14 dagen.

Artikel 7 : Overmacht

7.1 Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

7.2 Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

7.3 Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

7.4 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.5 In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 8 : Overdracht van rechten

8.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 : Intellectueel eigendom

9.1 Al het videomateriaal, ontwerpen, of wat voor creatieve werken dan ook blijven eigendom van drumbookonline.nl. Het afnemen van een abonnement op Drumbook Online maakt niet dat koper enige intellectueel eigendom kan claimen. Een abonnement op Drumbook Online geeft slechts toegang tot de website.

9.2 Het intellectueel eigendom opgenomen op de website van drumbookonline.nl blijft eigendom van drumbookonline.nl. Met het kopen van een abonnement op de lessen door de koper wordt de toegang tot het bekijken van de lessen verleent. Een koper zal zich nooit kunnen beroepen op het kopen van het intellectueel eigendom.

9.3 Een Drumbook Online abonnement staat op naam van koper.

9.4 Gebruik van de website, anders dan eigen gebruik, is niet toegestaan, zonder expliciete en schriftelijke toestemming van verkoper.

9.5 Indien koper geen particulier is: Commercieel gebruik van de website door de koper is alleen mogelijk met een commerciële licentie welke schriftelijk is overeengekomen door verkoper.

9.6 De onder lid 4 gestelde voorwaarden gelden ook voor non-profit organisaties, zoals stichtingen scholen en soortgelijke instanties.

9.7 Op het openstellen van de website voor groot publiek geldt de in lid 4 gestelde voorwaarden.

Artikel 10 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Drumbook Online is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

10.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

10.4 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 11 : Verantwoordelijkheden van de koper

11.1 De koper gebruikt de lesvideo’s en verkoper diensten uitsluitend voor privédoeleinden.

11.2 De koper mag op geen enkele manier de lesvideo’s of diensten van drumbookonline.nl verspreiden door bijvoorbeeld de inhoud te kopiëren of account gegevens uit te lenen of te verhuren.

11.3 De koper verklaart dat hij niet, volledig of gedeeltelijk, lesvideo’s of andere diensten van drumbookonline.nl zal kopiëren, ook niet voor eigen gebruik.

11.4 De koper is verantwoordelijk voor zijn/haar eventuele recensies of reacties op lesvideo’s of pagina’s op het platform dat verkoper hiervoor biedt. Deze mogen geen (scheld)woorden of uitdrukkingen bevatten die discriminerend zijn of onnodig beledigend of aanstootgevend.

11.5 Het is voor koper, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, niet toegestaan om les te geven bij andere muziekscholen/drumscholen.

Artikel 12 : Verantwoordelijkheden van de docent

12.1 De docent zal naar goedertrouw alleen leerlingen uitnodigen die in zijn of haar lespraktijk les volgen.

12.2 Het docenten dashboard in Drumbook Online is persoons gebonden en mag niet met andere docenten/ leerlingen worden gedeeld.

12.3 De docent is toegestaan één drumbook voor zelfgebruik via zijn of haar docenten dashboard aan te schaffen in combinatie met minimaal vier leerlingen.

12.4 Inactieve docenten accounts met alleen één aangeschaft drumbook worden na een kwartaal door Drumbook Online verwijderd.

12.5 Inactieve docenten accounts zonder leerlingen worden na een kwartaal door Drumbook Online verwijderd.

12.6 De docent gebruikt de lesvideo’s en verkoper diensten uitsluitend voor zijn of haar eigen muziekschool/ lespraktijk.

12.7 De docent mag op geen enkele manier de lesvideo’s of diensten van drumbookonline.nl verspreiden door bijvoorbeeld de inhoud te kopiëren of account gegevens uit te lenen of te verhuren.

12.8 De docent verklaart dat hij of zij niet, volledig of gedeeltelijk, lesvideo’s of andere diensten van drumbookonline.nl zal kopiëren, ook niet voor eigen gebruik.

12.9 De docent is verantwoordelijk voor zijn/haar eventuele recensies of reacties op lesvideo’s of pagina’s op het platform dat de docent hiervoor biedt. Deze mogen geen (scheld)woorden of uitdrukkingen bevatten die discriminerend zijn of onnodig beledigend of aanstootgevend.

Artikel 13 : Disclamer

13.1 Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer.

13.2 Drumbook Online behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren.

13.3 De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Drumbook Online aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website.

13.4 Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Drumbook Online voor zover deze niet aan derden toebehoren.

2023